Qeveria e Provincës

Me datën 29. 01. 2018 në Kapitullin e Kustodies në praninë e Vizitatorit Gjeneral të Urdhrit të Fretërve Minorë, fra Iko Skoko u komunikua udhëheqësja e re e Kustodies.

 

Kustod është: fra Aurel Gjerkaj.

 

Këshilltarë janë: fra Mirash Marinaj, fra Sergio Gazzea, fra Vitor Demaj dhe fra Valentin Rroku.

 

Asistenti i Ministrit Gjeneral është: fra Lovro Gavran . 

 

 

 

 

 

 

Fra AUREL GJERKAJ, Kustod; Zëvendës mësues të fretërve me kushte të përkohshmeVikar gjyqësor; Docent në Institutin filozofiko-teologjik ndërdioqezan të Shkodrës; Përfaqësues Ligjor.


 

 

 

 

 

 

Fra LOVRO GAVRAN, Asistent i Ministrit Gjeneral pro Albania.


 

 

Fra MIRASH MARINAJ, Vikari i Kustodies; Guardian; Rektor i kishës; Delegat për dokumentet e pronësisë; Zëvendës Drejtor për Rivistën “Hylli i dritës”; Shtëpinë botuese “Botime Françeskane”; Librarinë “At’ Gjergj Fishta”; Bibliotekën “At Gjergj Fishta”; Pjestar i komisionit për ekonominë dhe ndërtimet; Pjestar i komisionit për kulturën. 


 

 

 

 

Fra SERGIO GAZZEA,  Këshilltar; Ekonom i kuvendit; Moderator për Formimin e vazhdueshëm; Administrator i Famulisë së Zojës së Madhe në Bizë; Përgjegjës për Kepin e Redonit.


 

 

Fra VITOR DEMAJ, Këshilltar; Ekonom kustodial; Guardian; FamullitarPresidenti i Komisionit për ekonominë dhe ndërtimet; Presidenti i Komisionit për kulturën; Drejtor i Rivistës “Hylli i dritës”, Drejtor i Biblotekës “At’ Gjergj Fishta”, i Shtëpisë botuese “Botime Françeskane”, i Librarisë “At’ Gjergj Fishta”, Docent në Institutin filozofiko-teologjik ndërdioqezan të Shkodrës. 


 

 

 

 

Fra VALENTIN RROKU, Këshilltar; Guardian; Famullitar; Zëvendës mësues i postullantëve;  Asistent Kustodial për OFS; Zëvendës sekretar për formimin e përhershëm; Pjestar i sekretariatit për formimin dhe studimet.


 

 

 

 

 

Fra MARKO EŠEGOVIĆ, Sekretari i Kustodies; Zëvendës GuardianEkonom i kuvenditMësues i novicëve; Sekretar kustodial për Formim e Studim; Kronist Kustodial.