Këshilli i ri i Kustodies

Bekimi i figurave të fretërve martirëve

Bekimi i trupores

Marie Tuci

Shërbesa e Akolitatit